Eesti keeles

Eesti Õliühingust

Eesti Õliühing, kui kasumit mittetaotlev organisatsioon, asutati 20. mail 1993. Õliühing koondab endas vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid. Täna on Õliühingus 13 liiget, kelle  tegevusaladeks on mineraal- ja biokütustega tegelemine. Õliühingu liikmete seas on nii Eesti Vabariigi äriühinguid kui ka välismaiste äriühingute Eestis registreeritud filiaale.

Õliühingu peamiseks tegevussuunaks on mineraal-ja biokütustega tegelevate liikmete tegevuse ning ühiste huvide esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisorganitega samuti  iikmete huvide tagamine ning Eesti tingimuste selgitamine õigusaktide koostamise ning erinevate standardite rakendamise protsessis. Õluühing loob  liikmesfirmadele eeldused edukaks tegutsemiseks nii Eesti majanduskeskkonnas kui väljaspool.

Tähtsal kohal meie tegevuses on osalemine energia- ja vedelkütuste poliitika kujundamisel eesmärgiga, et mineraal- ja biokütuseid käsitletaks kui võrdväärset energiaallikat teiste energiaallikatega, tagades nõuetekohase kvaliteediga ning optimaalsete hindadega kütuse kui energiaga varustatuse piisavus ja stabiilsus, järgides keskkonnanõudeid ja kontrolli nende täitmise üle.


Koostöö ja rahvusvahelised suhted

Koostöömemorandum, järgimaks teaduslikult põhjendatud ja säästvat looduskasutust ja on sõlmitud Eesti Looduskaitse Seltsiga.

Infovahetus- ja koostööpartnerid on  Keemiatööstuse Liit, Jäätmekäitlejate Liit, Jöujaamade- ja Kaugkütte Ühing, Transiidifirmade Assotsatsioon, Sadamaoperaatorite Liit, Tarbijakaitseamet, Konkurentsiamet, Standardiamet, Statistikaaamet Maksu ja Tolliamet. Samuti teeb Eesti Õliühing koostööd Eesti Talupidajate Keskliiduga

Eesti Õliühing kuulub Euroopa Kütuste Tehnilisse Kooperatsiooni (European Petroleum Co-operation - EPTC) ja on nende kaudu EUROPIA liige. EUROPIA esindab oma liikmeskonda ja kaitseb nende huve Euroopa Liidu komisjonides ja teistes institutsioonides.